Smart Industry Sweden och Prowood – utveckling och innovation med företag och akademi i samverkan

Företagsforskarskolan ProWOOD har bidragit till ny kunskap för små- och medelstora företag i träbranschen. Nu kommer en ny chans till utveckling och innovation för företag i samverkan med akademin genom forskarskolan Smart Industry Sweden – som startar i höst med 20 doktorander.

TEKNISKA HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING har sedan 2014 drivit företagsforskarskolan ProWOOD och dess efterföljare ProWOOD+ tillsammans med Linnéuniversitet, Träcentrum och företag inom träbranschen. Nu är snart de första doktoran­derna klara med sin utbildning, och de andra har kommit halvvägs.

– Vi ser en positiv utveckling hos de företag som valt att vara med i forskarskolan. Förutom den nya kunskap doktoranden bidragit med, har forskarskolan också skapat en arena för erfa­renhetsutbyte mellan medverkande företag och lärosäten, säger Kristina Säfsten, tidigare pro­gramdirektör för forskarskolan ProWOOD och ProWOOD+ och numera direktör för forskarsko­lan Smart Industry Sweden.

OBOS BOSTADSUTVECKLING med huvudkontor i Myresjö har genom forskarskolan ProWOOD breddat sitt kontaktnät bland företag och fått god insyn i den akademiska världen.

Carl-Johan Sigfridsson, teknisk chef OBOS

– En etablerad kontakt med akademin gör att vi kan vara med och påverka utbild­ningarna så att de motsvarar våra kommande behov, säger Carl-Johan Sigfridsson, tek­nisk chef på OBOS. Företagen i ProWood har insyn i varandras produktioner och OBOS har inlett ett projekt på Tekniska Högskolan i Jönköping om BIM (Buil­ding Information Modeling). Genom ProWOOD har OBOS för första gången knutit en doktorand till företaget i Djordje Popovic från Tekniska Högskolan i Jönköping.

– Det är ett sätt för oss att rekrytera kom­petens och på många sätt har Djordje Popovic öppnat ögonen på oss, säger Carl-Johan Sig­fridsson.

DJORDJE POPOVIC HAR BLAND ANNAT funnit att ett företags effektivitet och möjlighet till auto­mation avgörs i styrelserummet samt klargjort vikten av att hålla fast vid en tydlig affärsplan.

Det kan enligt Carl-Johan Sigfridsson vara en tröskel för små- och medelstora företag att ta in en doktorand för första gången, men för OBOS blev det en lyckad premiär.

– Vi fick god stöttning från början av Kristina Säfsten, som var duktig på att förklara allt steg för steg och tog fram en handbok till oss. Det har fungerat väldigt bra och nu är vi inte rädda för att ta in fler doktorander, säger Carl-Johan Sigfridsson.

Djordje Popovic, doktorand inom ProWood

Djordje Popovics forskning på OBOS har haft inriktningen hur man uppnår massanpassning (mass customization) inom industriellt hus­byggande och hur OBOS produktplattformar kan presenteras. Djordje Popovic är inne på sitt femte doktorandår och är nöjd med tiden på OBOS.

– Jag har lärt mig mycket om hela proces­sen av industriellt husbyggande, allt från att definiera ett erbjudande till produktion och hur marknaden och andra externa faktorer påverkar affären. Allt hänger ihop, säger han.

Det finns ett fortsatt behov i träbranschen av att stärka kompetensen och utveckla konkur­rensförmågan, påpekar Kristina Säfsten. Forskarskolan Smart Industry Sweden erbjuder en ny möjlighet för företag att verkligen ta ett steg framåt med hjälp av en doktorand och hela det nätverk som forskarskolan innebär. Smart Industry Sweden är en företagsforskarskola pre­cis som ProWOOD.

– Tillsammans tror vi att vi kan adressera de utmaningar tillverkningsindustrin står inför. Aktuella områden är smarta produkter och tjänster, material och tillverkningsmetoder, Smarta fabriker, arbetsmetoder och produk­tionssystem, Smart industri – möjliggörande teknologi och Smart industri – strategier för digital omställning, säger Kristina Säfsten.

REDAN I SEPTEMBER 2020 finns möjlighet att delta med en doktorand då den första gruppen star­tar. Nästa möjlighet erbjuds i september 2022 när nästa intag av doktorander planeras.

OBOS har beslutat att anställa en doktorand även inom Smart Industry Sweden. Mycket av innehållet stämmer överens med OBOS agen­da och Carl-Johan Sigfridsson ser framför sig ökade samarbeten inom såväl produktframtag­ning som automation genom Smart Industry Sweden.

– Det är ett stort projekt och ger oss tillgång till 20 doktorander i olika branscher, säger han.