Forskningsområden

För att klara den digitala transformationen kopplat till produkt och produktionsutveckling behöver den industriella digitaliseringen i Sverige accelerera. För att hänga med på de nya digitala kraven måste företagen utveckla sina spetskompetenser. Inom forskarskolan Smart Industry Sweden är ambitionen att utbilda framtidens nyckelpersoner inom områdena: Smarta produkter och tjänster, material och tillverkningsmetoder, Smarta fabriker, arbetsmetoder och produktionssystem, Smart industri – möjliggörande teknologi och Smart industri – strategier för digital omställning.

Lennart Malmsköld, Högskolan Väst.

Forskarskolan Smart industry Sweden – möjliggörande teknologi

Transformationen mot en mer digitaliserad och hållbar industri kräver ökad kunskap om olika teknologier och hur de kan nyttjas för denna förändring. Exempel på teknologier som i en framtida industriell användning kan ses som möjliggörare och därför är av stort intresse att bygga kunskap och kompetens kring är: Augmented och Virtual Reality, robotteknik/ kollaborativa robotar, intelligent automation inklusive smarta sensorer/styrning, maskinlärande och artificiell intelligens (AI).

Forskarskolan Smart industry Sweden – strategier för digital omställning

Det är nödvändigt att ta fram strategier för att hantera den digitala transformationen. Med utgångspunkt för det mål företaget har krävs en plan för att nå dit, både när det gäller teknologival och förändringsledning. För att klara en allt snabbare takt av teknikutveckling och digitalisering mot morgondagens industri måste strategier och metoder för utveckling av ledarskap, organisationer, träning och kulturella förändringar finnas. En omställning kommer alltid involvera människor och därför måste kompetens och kunskap byggas kring hur strategier och metoder utvecklas för att klara dessa utmaningar.

Smarta produkter och tjänster, material och tillverkningsprocesser

Morgondagens produkter och tjänster kräver ny användning av smarta och hållbara material, såsom material med inbyggd intelligens och sensorer. Om företag ska behålla eller öka sina marknadsandelar krävs ett ökat fokus på digitalisering.  För att möta kundens behov gällande pris, hållbarhet, kvalitet och funktion krävs även nya optimerade och hållbara tillverkningsprocesser. Inom processutveckling och processtyrning är förståelse av materialegenskaper, ofta i kombination med processimulering centrala delar.

Smarta fabriker, arbetsmetoder och produktionssystem

Samtidigt som att kraven på mer komplexa och kundanpassade produkter ökar, växer även behovet av att i snabbare takt lansera nya produkter och tjänster. För att möta den utmaningen fordras flexibla, agila och förändringsbara produktionssystem. Det krävs en högre grad av intelligent automation, simulering, emulering, digitala tvillingar och optimering av produktionssystem. En viktig del är att förstå hur avancerad informationsteknologi och artificiell intelligens (AI) kan kombineras med avancerad tillverkningsteknik för att åstadkomma smarta fabriker.